Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Majistra Konte Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, pibliye dokiman tanporè direktiv Faz 1 an previzyon re-ouvèti 18 me a

MIAMI ( Me 14, 2020 )

Nan yon efò pou bay anpil nan biznis lokal nou yo tan yo ka bezwen pou prepare pou yon Faz 1 antisipe pou relouvri lendi 18 me 2020 an, nou pibliye Gid Nouvo Nòmal ke nou te prepare ak soumèt bay Gouvènè a Ron DeSantis pou revizyon eta a. Si Gouvènè DeSantis apwouve plan nou an, sèten biznis ki pa esansyèl yo pral otorize relouvri avèk kapasite ak règleman sekirite sere an plas. Planifikasyon sa a te fèt an konsiltasyon avèk ekspè medikal ak endistri yo, patnè gouvènman yo, epi li bay detay sou gid la. Nou bay enfòmasyon sa a davans pou ede biznis ak rezidan nou yo planifye davans, men ka toujou gen revizyon lè nou klarifye plis detay sou sa ki kapab ak ki pa kapab louvri epi ki sèvis yo ka bay ak yo pa ka bay.

Byen bonè nan repons nou kont pandemi COVID-19 la, nou te aji rapidman ak responsabilite, dabò, lè nou pwoteje moun ki aje yo ak rezidan ki gen pwoblèm medikal yo, answit lè nou mete restriksyon sou manje nan restoran ak fèmen teyat, plas pou jwe ak lòt espas rasanbleman, lè nou enpoze direktiv distans sosyal, answit lè nou fèmen pak ak espas ouvè, finalman lè nou fèmen tout vant an detay, etablisman komèsyal ki pa esansyèl. Pwotokòl Pi an Sekirite Lakay nou an te vin modèl pou eta a, se paske rezidan ak pwopriyetè biznis nou yo te kolabore ak respekte restriksyon sa yo, ki fè nou te kapab evite prediksyon ki pi mal yo sou efè pandemi an sou kominote nou an, bese pwopagasyon an. Kounye a, avèk kritè gouvènman federal la etabli ki montre yon tandans bès nan ka yo ak ospitalizasyon nan Konte Miami-Dade, nou kapab lache kèk nan restriksyon sa yo epi travay an direksyon sa ki pral Nouvo Nòmal nou an.

Dokiman tanporè Gid la gen ladan pwotokòl endistri espesifik pou Vant an Detay, Ti Biznis, Biznis Swen Pèsonèl, Aktivite atistik ak Kilti, Faktori, Bilding ki gen Biwo ak Sant Kòmèsyal, Depo / Komès ak lojistik,epi restoran. Li gen ladan tou pwotokòl pou otèl, motèl ak lòt etablisman lojman komèsyal yo. Anplis de sa, li presize ke sa ki annapre yo PA pral louvri nan moman sa a, men nan yon dat a lavni, lè kondisyon pèmèt: ba, pub, klib lannwit, sal resepsyon, sal koktèl, kabarèt, ak Brasri; sinema, kote yo fè konsè, oditoryòm, plas pou jwe, sal bowling, arkad, jimnazyòm ak estidyo egzèsisi fizik; pisin, basen cho ak sant egzèsisi fizik, jimnazyòm, menmsi yo komèsyal ou non; boutik tatoo ak salon masaj.

Tout rekòmandasyon Gwoup Travay yo gen apwobasyon doktè ak ekspè medikal nan Depatman Sante Florid, Jackson Health System, U-Health, ak ekspè maladi nou pran nan enfeksyon ki nan Inivèsite Entènasyonal Florid ak Inivèsite Miami. Ekspè medikal yo te enplike nan tout etap pwosesis sa a, ki gen ladan tou opinyon Lig Vil Miami-Dade yo.

Nan dat 29 avril 2020, nou te pèmèt yon relouvri limite pak ak espas ouvè. Nou te pran san nou pou planifye epi kominote nou an te swiv règleman etabli yo, nou pat gen ogmantasyon ka epi nou ka konsidere plis ouvèti kounye a. Pandan kèk biznis ki pa esansyèl relouvri, si nou wè endikasyon ka pozitif yo ap ogmante pa rapò ak tès yo, kabann lopital yo ap ranpli, oswa moun pa swiv lòd etabli, restriksyon yo pral retounen an plas.

Gid la, ki gen ladan yon sistèm Kòd an koulè ki bay detay sou lè ouvèti yo ka fèt, se yon dokiman fasil ki baze sou chanje sitiyasyon yo. Li va afiche nan miamidade.gov/newnormal pou rezidan yo ak pwopriyetè biznis yo revize. Nou pral mete gid la ajou regilyèman apati de divès endikatè ki endike nan rapò a.

Pou wè Gid Nouvo Nòmal la, klike isit la.

Pou tout lòt enfòmasyon konsènan COVID-19 la, vizite miamidade.gov/coronavirus.