Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, siyen dekrè egzekitif ki otorize Faz I reouvèti yo

MIAMI ( Me 15, 2020 )

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen Dekrè Egzekitif 23-20 Konte Miami-Dade la, ki pèmèt lendi 18 me 2020 ouvèti sèten etablisman yo te konsidere ki pa esansyèl yo pandan repons a COVID-19 nan Konte an. Dekrè a etabli kondisyon ouvèti a jan Manyèl referans la etabli.

Nan moman sa a, Konte Miami-Dade PAP RELOUVRI plaj yo, otèl (eksepte pou sa ki ap sèvi pou lojman esansyèl), pisin otèl, pisin apatman ak kondominyòm, spa, etablisman masaj ki gen lisans, boutik tatoo, ba, klib, jimnaz, estidyo dans, sal bowling, sal sinema ak gwo lokal evènman yo. Epi, enstalasyon espò pwofesyonèl yo pa ka gen fanatik prezan.

Moun ka wè Dekrè Egzekitif 23-20 an isit la.

Pou plis enfòmasyon, vizite miamidade.gov/newnormal. Pou tout lòt enfòmasyon ki gen rapò ak COVID-19, vizite miamidade.com/coronavirus.