Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]

Evite fwod ki gen rapò ak revokasyon nan travay, konpansasyon chomaj ak peman rekiperasyon panadan COVID-19 la

IRS la pap janm rele, tèks, imèl oswa kontakte ou nan medya sosyal pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa kont labank. Rapòte imèl sispèk nan depatman resous imèn ou oswa IRS.

MIAMI ( Me 23, 2020 )

Pandan nou ap kontinye “Pran Direksyon yon Nouvo Nòmal” nan rekiperasyon COVID-19 nou an, Konte Miami-Dade avèti tout rezidan yo pou yo evite mètdam ki ap eseye gaye move lojisyèl ak komèt fwod finansye.

Tout sitwayen ameriken avize konsènan nouvo fwod finansye ki gen rapò ak COVID-19 nan avètisman resan ki soti nan Ajans Enfrastrikti Sekirite (CISA), Depatman Trezò Etazini, Internal Revenue Service (IRS), Sèvis Sekrè Etazini (USSS) ak Biwo Envestigasyon Federal (FBI).

Avèk ogmantasyon nan teletravay akòz pandemi an, kriminèl sou entènèt ap vize anplwaye ka ap travay a distans avèk fo imèl revokasyon ak envitasyon nan videyo Telekonferans (VTC), pandan yo pran COVID-19 kòm rezon. Moun ki resevwa mesaj la ka pa remake ke adrès imèl la sanble ak bonjan adrès imel konpayi yo a.

Mètdam yo fè viktim yo klike sou move lyen ki sipozeman bay plis enfòmasyon oswa konferans sou entènèt sou revokasyon viktim lan. Nenpòt moun ki resevwa yon imèl konsa ta dwe imedyatman rele sipèvizè yo oswa Depatman Resous Imèn.

IRS ap janm rele, tèks, imèl oswa kontakte ou nan medya sosyal pou mande enfòmasyon pèsonèl oswa kont labank, menm pa pou peman ki gen rapò ak Lwa CARES Act la. Ou pa ta dwe janm bay modpas oswa Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl (PIN) pou kèlkeswa telekonferans oswa reyinyon sou entènèt. Lè w gen dout, rele moun ki voye l la avèk nimewo telefòn ki nan dosye pèsonèl ou. Pa janm rele nimewo ki nan imèl sispèk yo.

Pran prekosyon ak tout Imèl ki gen pyès atache oswa lyen ki di yo gen enfòmasyon espesyal sou peman enpak ekonomik oswa ranbousman.
Pou detay sou peman enpak ekonomik, ale nan IRS Economic Impact Payments Information Center, ki reponn kesyon kontribiyab yo sou kalifikasyon, kantite lajan peman, kisa pou espere, ak ki lè pou espere li.

Pou aprann plis sou fwod sou COVID-19 la, gade atik IRS la Do Not Let Scammers Get Your COVID-19 Economic Impact Payment.

Pou rapòte yon fwod sou coronavirus ki gen rapò ak IRS, ale nan IRS Impersonation Scam Reporting webpage.

Pou lòt dènye nouvèl Konte an, gade miamidade.gov/coronavirus.