Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, fòme ekip Sansibilizasyon SURGE yo apre ogmantasyon COVID-19 la

Ekip SURGE yo pral pote enfòmasyon ak founiti pou zòn cho yo

MIAMI ( Jen 28, 2020 )

Pou ede bese coronavirus (COVID-19) la nan zòn cho yo, Konte Miami-Dade fòme Ekip Sansibilizasyon ki rele Strategic Unified Response to Guideline Education (SURGE) yo.

Ekip Sansibilizasyon SURGE la pral vizite zòn Brownsville, Little Havana, Cutler Bay, Allapattah ak Homestead pou pale avèk rezidan ak pwopriyetè biznis yo sou enpòtans lave men ak sanitasyon, kenbe distans sosyal omwen sis pye an piblik ak pote mask (toujou alenteryè lakay yon lòt moun ak deyò, dapre dekrè 20-20 Konte a, lè distans sosyal pa posib oswa si vil ou a egzije sa tout tan). 

Ekip Sansibilizasyon SURGE yo pral bay kominote a twous ki plen ak materyèl sekirite, tankou dezenfektan pou men ak mask pou ankouraje sante piblik. Yo va bay resous enfòmasyon adisyonèl, tankou lokal sit tès, apati semèn sa a.

Fòmasyon te fèt pandan fen semèn lan pou travayè sansibilizasyon SURGE yo pou prepare yo pou deplwaman konplè nan kominote cho yo. Ekip yo gen ladan yo anplwaye Konte ak anbasadè ki soti nan Biwo pou Defans Dwa Kominote, ak òganizasyon relijye ak kominotè, ki gen ladan Defansè Rèv, Sèk Fratènite, Kowalisyon Òganizasyon Travayè Agrikòl Florid ak Chanm Komès Sid.

Ekip SURGE yo pral kontinye swiv règleman distans sosyal yo pandan yo ap ofri enfòmasyon sou sekirite  rezidan yo, espesyalman jèn yo ak granmoun aje yo. Konte Miami-Dade te wè yon ogmantasyon ospitalizasyon, kantite ka yo, ak pousantaj tès pozitif yo, ak yon tyè nan pasyan ki ospitalize dènyeman tonbe nan kategori laj 18 a 34 ane.

Majistra Konte Miami-Dade Carlos A. Gimenez te di: “Pandan ka yo kontinye ap monte, li enpòtan pou nou fè pati nou an pou pwoteje popilasyon vilnerab nan kominote nou an. Pwochen de semèn yo trè enpòtan, nou dwe bese ka COVID-19 yo anvan nou pase nan lòt faz ouvèti yo."

Pou elaji opsyon tès yo, Konte Miami-Dade ap ofri plis tès mobil ak lòt sit apye epi lòt lokal tès nan machin pou kominote a. Rezidan ki ap chèche enfòmasyon sou sit tès yo ka rele Depatman Sante Florid nan 1-866-779-6121 oswa vizite miamidade.gov/coronavirus  pou sit tès, randevou ak resous adisyonèl sou COVID-19 la.