Kontak pou Laprès:
Patty Abril
[email protected]
305-582-6939

Majistra Konte Miami-Dade la, Carlos A. Gimenez, siyen dekrè pou otorize kèk espò konpetitif, ansanm ak itilizasyon bato vizit, bato yo lwe ak aparèy mobilite komen

Yon amannman mete kouvrefe nan tout Konte a 11 p.m.

MIAMI ( Septanm 12, 2020 )

Vandredi 11 septanm 2020, Majistra Miami-Dade Carlos A. Gimenez te siyen yon Dekrè Egzekitif ak yon Amannman ki otorize kèk espò konpetitif nan pak yo epi ki otorize moun soti yon èdtan anplis leswa.

Amannman 2 Dekrè Egzekitif 27-20 fikse kouvrefe nan tout Konte a 11 p.m., olye de 10 p.m. apati 14 septanm 2020.

Dekrè Egzekitif 27-20 ki antre anvigè 14 septanm 2020 a 6 a.m. repete règleman fonksyònman pak ak lòt espas divètisman, bato, ak teren gòlf. Dekrè sa a pèmèt pak yo rete ouvè jiska 10 p.m. epi pèmèt jwèt konpetitif limite. Pandan ke konpetisyon espò ant ekip ak jwèt lig ap toujou entèdi, nouvo dekrè sa a bay estanda pou bato vizit ak lòt bato ki pa la pou fè lapèch. Li tabli tou revizyon estanda kapasite maksimòm pou bato ki pi gran pase 36 pye. Anplis de sa, li otorize fonksyònman etablisman amizman deyò ak etablisman divètisman deyò avèk restriksyon.

Dekrè sa a anile tou Dekrè Egzekitif 5-20 an pou otorize fonksyònman siklomotè komen, mobilèt motorize, bisiklèt oswa bisiklèt a motè ak aparèy mikwomobilite an akò avèk Manyèl Nouvo Nòmal la.

Majistra Gimenez te di: "Pèmèt moun yo kite lè fre a se yon bon bagay pou sante rezidan ak biznis lokal nou yo. Nou suiv lasyans nan chak etap. Nou wè amelyorasyon dramatik sante rezidan nou yo nan Konte Miami-Dade."

Pou mizajou ki pi resan sou sitiyasyon an, klike isit la.